Miljøvision

Aalborg Portland skal være  en ansvarlig virksomhed, der fremmer en bæredygtig udvikling.

Miljø- og energipolitik

Vores miljø- og energipolitik gælder for cementfabrikken i Aalborg og siloanlæg i Danmark.

Politikken er at:

 • Overholde gældende lovkrav og relevante  myndighedskrav. Hvis en overskridelse  konstateres, vil vi underrette myndighederne  og udarbejde handlingsplaner for afhjælpning.
 • Fremme en bæredygtig udvikling og renere  teknologi under hensyntagen til det økonomisk ansvarlige.
 • Sætte offensive mål for den fremtidige indsats og revurdere vores mål en gang om året på ledelsens målsætningsseminar.
 • Sikre at vores produkter bidrager til, at vores  kunder kan nå deres miljømål, bl.a. ved at  gennemføre og medvirke til udvikling af miljørigtige cement- og betonprodukter, som  forbedrer betons livscyklus.
 • Beskytte miljøet, herunder reducere emissioner  og forbrug af energi og råstoffer pr. ton cement  for de enkelte cementtyper ved bl.a. energieffektivisering og ­styring.
 • Informere vores leverandører og underleverandører om relevante fremgangsmåder og krav.
 • Indtage en aktiv og åben holdning til information, viden og dialog med kunder, medarbejdere,  myndigheder, naboer, organisationer og andre samarbejdspartnere.
 • Uddanne og motivere medarbejderne for at  sikre, at vi lever op til kravene i politik, mål og handlingsplaner.
 • Undgå yderligere konkurrenceforvridende grønne afgifter og reducere det eksisterende afgiftstryk.

For at sikre ovenstående forpligter vi os til, at:

 • Opretholde og udvikle et ledelsessystem, der  omfatter eksternt miljø, energi og CO2. Systemet  er certificeret efter ISO 14001, ISO 50001 og  Energistyrelsens tillægskrav hertil.
 • Synliggøre vores politik, mål, handlingsplaner  og resultater på området ved årligt at udarbejde og offentliggøre en Miljøredegørelse og Grønt regnskab.
 • Udarbejde og bruge indikatorer som styringsredskab til at nå fastsatte mål.
 • Vurdere vores produkter, anlæg og større  ombygninger i relation til politikkens område,  herunder understøtte energieffektivt indkøb  og miljø- og energirigtig projektering.
 • Være en aktiv samarbejdspartner i den danske miljø- og energipolitik ved at udnytte alternative råmaterialer og brændsler.

Bæredygtig udvikling

Aalborg Portland ønsker at fremme en bæredygtig  udvikling ud fra følgende:

 • Miljø skal være en integreret del  af udviklingen i virksomhedens  aktiviteter, herunder reduktion af  det miljømæssige fodaftryk.
 • Miljøindsatsen skal forankres gennem deltagelse af alle medarbejdere og i dialog med omverdenen.
 • Miljøindikatorer skal synliggøre en  bæredygtig udvikling.
 • Produktion og økonomisk fremgang skal ske uden relativ stigning i energiforbrug, emission, kemikalie forbrug, affald og øvrigt ressourceforbrug for de enkelte produkter.
 • Ressourceeffektivitet skal fremmes  ved bl.a. substitution af ikke-fornyelige ressourcer og indførelse af nye teknologier.
 • Det globale perspektiv inddrages  – bl.a. ved handel med CO2-kvoter for emission, Joint Implementation og Clean Development Mechanism.
Kontaktperson
Miljøvision, miljø- og energipolitik