Bæredygtighed hos Aalborg Portland

Udvikling og fremstilling af Aalborg Portlands cementprodukter foregår med fokus på den samfundsøkonomiske bæredygtighed.

Aalborg Portland bidrager til den globale opnåelse af FNs Verdensmål i flere dimensioner og såvel økonomisk, social som miljømæssig.

Hos Aalborg Portland arbejder vi ud fra en helhedsorienteret indsats, hvor bæredygtighed er en integreret i den samlede virksomhedsstrategi, hvor der arbejdes med indsatser på FNs Verdensmål på blandt andet følgende områder:

 

Uddannelse i hverdagen

Vi tager ansvar for at bidrage til en veluddannet arbejdsstyrke. Dette gør vi ved at investere i den enkelte - såvel graduates, lærlinge, elever som erfarne medarbejdere. I 2019 har vi 18 lærlinge og elever samt 5 graduates, desuden har vi efteruddannet vore erfarne medarbejdere svarende til godt 1.800 manddage.


Recirkulering af vand

Ved fremstilling af cement indgår vand i de forskellige processer og til køling af produktionsanlæg. Vi recirkulerer vores procesvand og opsamler regnvand fra udvalgte områder og genanvender dette. I 2019 har vi genanvendt 1.500.000 m3 teknisk vand og procesvand samt 28.000 m3 regnvand.


Mere end cement

Vi leverer også energi. Varmen fra vores ovne udnyttes til fjernvarme, og det kolde vand i kridtsøen vil i fremtiden blive udnyttet til fjernkøling af Aalborgs nye supersygehus. I 2019 har vi leveret varme svarende til 25.00 husstande og projektet om fjernkøling er opstartet.


Dynamisk arbejdsplads

Vi skaber økonomisk vækst og arbejdspladser - både hos os selv og hos underleverandører. Vi samarbejder på tværs af funktioner og forholder os til mulighederne for at ansætte medarbejdere på særlige vilkår. I 2019 har vi genereret en værditilvækst på 866 mio. kr., hvor 286 mio. kr. er til samfundet i form af moms, afgifter, skatter mv. og 162 mio. kr. til medarbejdernes løn og pension.


Unik og slidstærk

Cement er en vigtig ingrediens i mange sammenhænge. Vi sammentænker cementens unikke konstruktionsmæssige egenskaber karakteriseret ved den høj styrke og lange levetid med udvikling af bæredygtig produktion og ”grønne cementer”. I samarbejde med andre udvikler vi cement- og betontyper, der kan fremstilles med et lavere energiforbrug og mindre CO₂-udledning.


Aalborg – Vores by og lokalsamfund

Vi vil gerne holde tæt kontakt med vores naboer og andre interessenter for at bidrage til lokalsamfundet. Vi vil være en del af sports- og kulturlivet i Aalborg og Nordjylland. Vi er derfor blandt andet sponsorpartner for zoologisk have, teater, kunst, håndbold og fodbold og deltager i en række arrangementer og workshops. I 2019 har vi haft ca. 2.000 gæster samt deltaget i Aalborg Bæredygtighedsfestival.


Succes med cirkulært samarbejde

I cementproduktionen bruger vi restprodukter fra andre virksomheder som erstatning for de naturlige råstoffer. I 2019 har vi nyttiggjort godt 440.000 tons restprodukter fra andre virksomheder. Hertil kommer anvendelse af over 200.000 tons alternative brændsler i stedet for fossilt brændsel.


Ambitiøse investeringer

Hos os producerer og udvikler vi cement med fokus på klimaet. Vi investerer i tiltag, der reducerer forbruget af energi. For det tilbageværende energibehov søger vi alternative energikilder. For at reducere vores CO2-udledning pr. ton produceret cement har vi indført mineraliseret drift. Det er en ovnproces, der kræver mindre brændsel og dermed giver mindre udledning af CO2. I 2019 har vi investeret i tiltag, der reducerer det faktiske energiforbrug med 37.925 MWh. Endvidere har vi erstattet 28 % af brændselsforbruget med alternative brændsler.


Rig natur

Hos os går råstofindvinding og biodiversitet hånd i hånd. Vi afleverer vores råstofgrave som bynære naturskønne områder rig på flora og fauna. Den kridtholdige jordbund giver mulighed for forekomst af sjældne arter. Rørdal Kridtgrav er påtænkt efterbehandlet således, at der både bliver plads til rekreative områder og naturområder. Vi efterbehandler Rørdal Kridtgrav i takt med, at vi bliver færdig med indvindingen, således at områderne løbende bliver afsluttet.


Partnerskaber med store potentialer

Partnerskab er vigtigt for at indfri FNs Verdensmål. Det gælder i forhold til forskning og innovation, bæredygtig udvikling af produktion og udnyttelse af energipotentialer, uddannelse af vore medarbejdere og værdikædesamarbejde. Alle de steder har vi brug for både tætte partnerskaber og strategisk samarbejde. Aalborg Portland har således blandt andet formandsskabet for regeringens klimapartnerskab for energiintensiv industri. Her indgår vi i en åben dialog med det øvrige toperhvervsliv i Danmark for at udarbejde konkrete klima-anbefalinger til regeringen.


Kontaktperson
Pressekontakt
Kontaktperson
Henriette C. Nikolajsen
Environment, Energy and QMS Manager
Direkte +45 9933 7933
Mobil +45 2429 1011
Send e-mail
Cirkulært samarbejde om bæredygtig fjernkøling
Vores kridtgrav skal levere fjernkøling til det nye supersygehus
i Aalborg - et resultat et cirkulært samarbejde mellem Region Nordjylland, Aalborg Forsyning og Aalborg Portland.
Læs om samarbejdet
Grøn Beton
Vi arbejder sammen med betonbranchen om at gøre fremtidens beton grønnere.
Læs mere
Aalborg Portland Park
Vi støtter sport- og kulturlivet i Aalborg. Med forlængelsen af stadionsponsoratet hedder hele Nordjyllands fodboldhjemmebane også Aalborg Portland Park de kommende år.
Læs om sponsoratet
Kridtgraven omdannes til Portland Søpark
I fremtiden skal Rørdal Kridtgrav omdannes til et naturskønt rekreativt område ved navn Portland Søpark.
Læs mere