Vores sociale ansvar

I et samfund med stigende efterspørgsel efter cement, er Aalborg Portland bevidste om cementproduktionens miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Derfor er vores vigtigste udfordring konstant at udvikle nye produkter og produktionsformer, der sikrer endnu højere kvalitet, endnu stærkere holdbarhed og endnu bedre miljøegenskaber.

Dansk teknologi går forrest

Gennem årene er der i og omkring Aalborg Portland opbygget et stærkt teknologisk miljø vedrørende cement og beton. Et vigtigt fokus punkt har i mange år været udvikling og fremstilling af produkter med lavere udledning af CO2, og vi er således førende i verden, når det gælder udvikling af nye, ressourcebesparende cementtyper.
Denne positive udvikling skyldes ikke mindst de tætte relationer til vores kunder, universiteter og andre forskningsinstitutioner samt øvrige virksomheder i byggeriets værdikæde.

Stor eksport

Ca. 90% af den hvide cement og meget store andele af de andre cementprodukter afsættes til udlandet til gavn for betalingsbalancen.

Cementfremstilling er et globalt vækstområde. Samtidig er verdens miljøudfordringer blevet stadigt tydeligere. Der er derfor et stort vækstpotentiale i produktion og fortsat udvikling af cement, der lever op til kravene om både høj kvalitet og holdbarhed og minimal miljøpåvirkning.

Stor regional arbejdsplads

Aalborg Portland er en af de store arbejdspladser i det nordjyske område. Endnu flere er beskæftiget i de virksomheder, som leverer råvarer, andre materialer eller ydelser til fabrikken eller som bruger vores cementprodukter. Ved investeringer i fabrikken bliver endnu flere beskæftiget.

Gennem den daglige indsats inden for produktion, afsætning og udvikling skaber vores kompetente medarbejdere værdi i form af bæredygtige produkter og ydelser. De gør det enkelt at bygge med ambition.

245 mio. kr. til samfundet

Aalborg Portlands cementproduktion i Danmark har væsentlig økonomisk betydning for landet.

Værditilvæksten i 2017 er opgjort til 824 mio. kr. Heraf gik 245 mio. kr. til samfundet i form af moms, afgifter, selskabsskat og kildeskat vedrørende medarbejdernes løn. 180 mio. kr. gik til medarbejderne i form af løn og pension (efter skat). 370 mio. kr. henlægges til selskabets egenkapital.
Derudover skabes der en værditilvækst via vores  underleverandører, som har beskæftigelse på  Aalborg Portland – bl.a. inden for transport,  vedligeholdelse og facility management.

Forrest i teknologisk udvikling

Aalborg Portland søger løbende at forbedre produkterne og vi har derfor en omfattende forsknings- og udviklingsindsats.
Målet er, at produkterne skal give størst mulig værdi for kunderne og brugerne i form af ydeevne, kvalitet og oplevelsen gennem øjet.
Samtidig stræber vi efter at nedbringe forbruget af energi og naturens ressourcer, at begrænse udledninger fra fremstillingen og at holde omkostningerne nede.

Fremtidens cement

Gennem en årrække har vi arbejdet målrettet på at udvikle produkter og produktionsmetoder med et lavt energiforbrug og minimal udledning af CO2 og andre stoffer. Men det er samtidig lykkedes at fastholde produkternes gode egenskaber. Dansk cement er således i gennemsnit væsentligt stærkere end andre producenters.
Indsatsen fortsætter med fuld styrke. Nye spor forfølges i den vedvarende forskning og udvikling for at nedbringe CO2-emissioner pr. ton produceret cement.
En anden indsats er at erstatte en del af råstofferne, som bruges ved fremstillingen af cement. For eksempel arbejder vi på at udvikle komponenter ud fra naturlige materialer, der kan erstatte en vis mængde af mellemproduktet klinker, der fremstilles ved den energitunge proces i cementovnen. Denne udvikling har et globalt perspektiv, fordi man vil kunne reducere udledningen af CO2 fra cementproduktionen ved at bruge flere lokale råmaterialer.

Bæredygtig beton

Aalborg Portland har løbende foretaget store investeringer i projekter med klima- og miljøforbedringer samt i arbejdsmiljø. I perioden fra 2013-2017 er der i alt investeret godt 263 mio. kr. i en række forskellige miljøteknologiske forbedringsprojekter til gavn for natur, miljø og samfund.

På en række fronter arbejder vi på at udvikle fremtidens beton. Målet er at øge værdien for både producenter, kunder og brugere. Vi vil gøre betonen endnu mere miljøvenlig, udvide dens anvendelsesmuligheder og styrke dens egenskaber – herunder sikre, at den er robust i anvendelsen og har lang holdbarhed. Sigtet er at opnå øget styrke samtidig med et lavere forbrug af materialer end i traditionelle konstruktioner.

Tæt samarbejde

Dansk cementteknologis førende rolle er opnået gennem et frugtbart samspil mellem forskning og fremstilling. Aalborg Portlands forskning og udvikling omfatter således samarbejde med kunder, andre virksomheder i byggeriets værdikæde samt andre førende forskningsmiljøer, både i Danmark og internationalt. Innovationsfonden har også støttet op om nogle af projekterne, blandt andet om fremtidens cement.
Internationalt har Aalborg Portland et bredt kontaktnet blandt de vigtigste universiteter, som forsker inden for cement og beton. Vi var for eksempel med til at grundlægge netværket Nanocem, der i dag er tone angivende på verdensplan inden for forskning i cementbaserede materialer.
Vi arbejder sammen med Aalborg Kommune og Aalborg Universitet om at styrke samspillet mellem virksomheden og det omgivende samfund.

Aalborg Portland støber fundament til rekreativt område
I fremtiden skal Rørdal Kridtgrav omdannes til et naturskønt rekreativt område ved navn Portland Søpark.
Læs mere
Vil du vide mere?
I vores ESG-rapport kan du læse mere om vores grønne omstilling og indsatser inden for sociale forhold og virksomhedsledelse.
Læs redegørelsen