Replik til pressen

Replik til DR-omtale: Aalborg Portland betaler betydelige klimaafgifter

DR har videregivet en opfattelse af, at energiintensive virksomheder herunder Aalborg Portland ikke betaler klimaafgifter. Det er ikke korrekt.

Aalborg Portland betaler betydelige klimaafgifter

DR har videregivet en opfattelse af, at energiintensive virksomheder herunder Aalborg Portland ikke betaler klimaafgifter. Dette er ikke korrekt:

  • Aalborg Portland er ikke fritaget for CO2-omkostninger
  • Aalborg Portland er pålagt nationale miljø- og energiafgifter
  • Ny dansk CO2-særafgift er skadelig dobbeltregulering, som vil svække cementproduktionen i Danmark og bremse den grønne omstilling af Aalborg Portland.

DR har i et indslag i TV-Avisen tirsdag den 14. januar 2020 og i artiklen på www.dr.dk ”Danske CO2-giganter øger udslip, men slipper for at betale klima-afgifter” efterladt det indtryk, at flere af de mest konkurrenceudsatte, CO2-kvoteregulerede virksomheder, herunder Aalborg Portland, som ikke er pålagt specifikke danske CO2-afgifter fra brug af fossile brændsler, ikke vil være pålagt omkostninger ift. deres CO2-udledning i de kommende 10 år.

DR-omtalen er en vildledende fremstilling af de mest konkurrenceudsatte/energiintensive CO2-kvoteregulerede virksomheders reelle CO2-omkostninger, idet Aalborg Portland fra 2021, hvor CO2-kvotereguleringen i EU opstrammes betydeligt, vil være pålagt omkostninger til CO2-kvotekøb på estimeret ca. 125 mio. kr. årligt.

Derfor vil det være særdeles skadeligt for konkurrenceevnen for cementproduktion i Danmark, hvis virksomheden tillige blev pålagt særlige nationale CO2-afgifter, som hverken konkurrenterne indenfor eller udenfor EU er pålagt.

EU-CO2-kvoteomkostninger på ca. 125 mio. kr. i 2021- øges med ca. 50 pct. i 2030

Det er forventningen, at CO2-kvoteomkostningerne vil blive forøget betydeligt i de kommende 10 år, hvor der sker reduktion i CO2-kvotemængden. På nuværende tidspunkt er kvoteprisen ca. 24 Euro, men man estimerer at kvoteprisen vil stige til ca. 39 Euro i 2030. Dermed vil Aalborg Portlands CO2-kvoteomkostninger risikerer at stige med mere end 50 procent fra 2021 til 2030. Konkurrenter udenfor EU er ikke pålagt disse CO2-kvoteomkostninger.

Nationale danske miljø- og energiafgifter på 44 mio. kr. årligt (2018) for Aalborg Portland

Udover de stærkt stigende CO2-kvoteomkostninger på skønsmæssigt 125 mio. kr. i 2021, da afgiftsbelægges Aalborg Portland med ca. 44 mio. kr. årligt (2018) i form af danske særafgifter, herunder svovlafgift, NOx-afgift samt råstof-, energi-, affalds- og elafgifter og PSO-afgift. (PSO-afgiften udfases først i 2021). Ingen af disse afgifter er de udenlandske cementproducenter pålagt.

Investeringer i grøn omstilling kræver sund økonomi

De massive investeringer, som vi har lavet de sidste fem år, og de investeringer på mere end 250 mio. kr., som vi planlægger at bruge på bæredygtige tiltag i de kommende tre år, herunder i anlæg til øget leverance af overskudsvarme til Aalborg by, kan kun lade sig gøre, hvis vi har det fornødne økonomiske råderum. Derfor vil en særlig dansk CO2-afgift spænde ben for en grøn omstilling af vores produktion.