Replik til pressen

Replik til DR-omtale d. 10.10.2019: Udledningen af CO2 er reduceret med 18% siden 2000 hos Aalborg Portland

Replik til DR-omtale af Aalborg Portland den 10. oktober 2019. DR bringer i dagens udsendelser et ikke retvisende billede af CO2-udledningen fra Aalborg Portland, som har været nedadgående. Fakta er en reduktion på 18% siden 2000.

Replik til DR-omtale af Aalborg Portland den 10. oktober 2019

Udledningen af CO2 er reduceret med 18% siden 2000 hos Aalborg Portland, som investerer massivt i grøn omstilling og bæredygtig produktion

DR bringer i dagens udsendelser et ikke retvisende billede af CO2-udledningen fra Aalborg Portland, som har været nedadgående. Fakta er en reduktion på 18% siden 2000.

DR sætter i en række udsendelser fokus på klimaudfordringer og -mulighederne hos danske virksomheder. Det bidrager vi – som en af de store CO2-udledere i Danmark – naturligvis gerne til at belyse. Men det er ærgerligt, at seerne og lytterne bliver efterladt med et misvisende billede af den indsats, som Aalborg Portland gør.

CO2-udledningen pr. ton produceret cement er gået ned med 18% siden 2000

Først og fremmest bliver det i indslaget fremstillet som om, CO2-udledningen har været stigende. Fakta er, at vores CO2-udledning pr. ton cement har været nedadgående. Siden 2000 er den samlede CO2-reduktion på 18% medregnet brug af overskudsvarme til mere end 20.000 husstande. De år, hvor den samlede CO2-udledning er gået op, skyldes det, at vi har produceret mere. Fuldstændig som hvis man kører mere i bil end ellers, så bruger man mere benzin. Den samlede udledning følger altså aktiviteten i byggebranchen og dermed salget af cement, men udledningen pr. ton er altså gået ned.

Hvorfor har vi ikke investeret mere og tidligere i bæredygtige løsninger?

Ligesom mange andre virksomheder, der også gør mere nu end tidligere, har vi accelereret vores klimaindsats og sætter endnu mere ambitiøse mål. Vi har alene de sidste fem år brugt knap 300 mio. kr. på at forbedre vores fabrik for at reducere vores udledninger.

Ser vi længere tid tilbage, har vi investeret massivt i at kunne bruge miljøvenlige brændsler, levere overskudsvarme til borgerne i Aalborg og udvikle grønnere cementer. De kommende år vil vi bruge ligeså meget, som de foregående fem år på bæredygtig produktion, udvikling af nye, grønne cementtyper og opstilling af vindmøller.

Hvad angår udvikling af nye, grønne cementtyper, så forventer vi til næste år at kunne lancere en ny verdensnyhed og gennembrudsteknologi på – i første omgang – det danske marked, som vil kunne reducere CO2-udledningen med 30%.

Vil en øget CO2-afgift ikke fremme en mere bæredygtig produktion?

Faktisk vil en øget CO2-afgift være kontraproduktiv, da det i høj grad vil svække vores investeringsmuligheder i at nedbringe vores CO2-udledning. Vi har en målsætning om en 30% reduktion i 2030 og om en 70% reduktion på sigt. Måske er en 100% CO2-reduktion en mulighed, hvis der etableres et privat-offentligt partnerskab og de fornødne rammevilkår sikres til etablering af et CO2-fangst-anlæg, som der er taget initiativ til ved cementproduktion i Norge.

De massive investeringer, som vi har foretaget de sidste fem år, og de investeringer, som vi planlægger at bruge på bæredygtige tiltag, kan kun lade sig gøre, hvis vi har det fornødne økonomiske råderum. Derfor vil en øget CO2-afgift spænde ben for en grøn omstilling af vores produktion.

Fremfor at bruge afgifter som en suboptimal metode til at sikre en realisering af 2030-målsætningen, så vil vi i tråd med regeringens udmeldinger pege på de kommende brancheforhandlinger om klimahandlingsplaner baseret på gensidige forpligtelser som en langt bedre metode.

Hos Aalborg Portland forpligter vi os meget gerne til at bidrage bedst muligt til 2030-målsætningen, men forudsætningen for dette er økonomisk råderum til bæredygtige investeringer.

Danske særafgifter vanskeliggør produktion i Danmark og giver CO2-lækage

Det er afgørende for cementproduktion i Danmark, at vores konkurrenceevne ikke svækkes af danske særafgifter. Allerede nu er vores CO2-udledning reguleret af EU’s kvotesystem. Det er vores forventning, at kvotesystemet vil give os omkostninger på 100-120 mio. kr. årligt efter 2021, som konkurrenterne uden for EU ikke er pålagt.

Derudover afgiftsbelægges Aalborg Portland med ca. 44 mio. kr. årligt (2018) i form af danske særafgifter, herunder svovlafgift, NOx-afgift samt råstof-, energi-, affalds- og elafgifter og PSO-afgift. (PSO-afgiften udfases først i 2021).

I yderste tilfælde vil nye nationale særafgifter – som foreslået af professor Lars Gårn Hansen fra Det Miljøøkonomiske Råd – gøre det for dyrt med produktion i Danmark, uden at det giver en CO2-gevinst på grund af CO2-lækage, altså at produktionen af cement og dermed CO2-udledningen blot vil flytte til andre lande med færre eller ingen krav og afgifter.

Den seneste rapport fra de miljøøkonomiske vismænd viser, at øgede danske særafgifter på CO2-udledningen fra den energiintensive industri, særligt cementbranchen, i høj grad blot vil lede til øget CO2-udledning i udlandet. Ifl. deres beregninger er lækage-raten helt oppe på 72-84%, hvilket betyder, at ned til kun 16% af den beregnede danske CO2-reduktion ved en dansk særafgift på CO2-udledning reelt kommer klimaet til gavn.

Konkurrenceudsat eksportproduktion

Det er særligt produktionen af den hvide cement, der udgør 40% af produktionen og eksporteres til især USA, som er i konkurrence med producenter uden for EU i bl.a. Mexico. Aktuelt er den grå cement primært i konkurrence med konkurrenter inden for EU, men pga. den økonomiske krise i Tyrkiet er der en overproduktion af cement, som nemt vil kunne eksporteres til EU-lande.

Allerede med den nuværende CO2-kvotebelastning er fem hvid-cementfabrikker i andre EU-lande lukket pga. konkurrencepresset fra cementproducenter i lande, som ikke er belastet af EU´s kvoteregulering.