Pressemeddelelse

Aalborg Portland millioninvesterer i grøn omstilling

I perioden 2013-2017 har Aalborg Portland investeret mere end 263 millioner kroner i miljøteknologiske forbedringer på fabrikken i Aalborg.

Miljøredegørelse 2017:
Aalborg Portland løftede sine investeringer i grøn omstilling med 87 procent.

Alene i 2017 investerede Aalborg Portland hele 76,6 mio. kroner i projekter med klima- og miljøteknologiske forbedringer på fabrikken i Aalborg, hvilket er en stigning på 87 procent sammenlignet med 2016. Det fremgår af cementvirksomhedens miljøredegørelse for 2017, der samtidig viser et samlet investeringsbeløb på godt 263 mio. kroner i grøn omstilling over de seneste fem år.

Aalborg Portland har i perioden 2013-2017 investeret mere end 263 mio. kroner i ambitiøse miljøteknologiske forbedringer på fabrikken i Aalborg. En stor del af det samlede investeringsbeløb faldt i 2017, hvor cementvirksomheden allokerede hele 76,6 mio. kroner til projekter med klima- og miljøteknologiske forbedringer, hvilket er en stigning på mere end 87 procent sammenlignet med investeringsbudgettet i 2016. Det fremgår af Aalborg Portlands netop fremlagte miljøredegørelse for 2017.

Som energitung virksomhed betragter vi det som en del af vores ansvar at investere i grønne løsninger samt bidrage til udviklingen og implementeringen af dem. Det har vi gjort siden 1970’erne, og indsatsen er kun blevet intensiveret med årene gennem øgede investeringer samt indgåelse af diverse samarbejder med andre virksomheder og forskningsmiljøet i Danmark, heriblandt Aalborg Universitet og Teknologisk Institut, fortæller direktør Michael Lundgaard Thomsen.

Vi kan desuden konstatere, at de seneste års markedsudvikling har bevirket, at kunderne stiller højere og højere miljøkrav til deres underleverandører. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at både håndværkeren og entreprenøren samt arkitekten og bygherren interesserer sig for materialers klima- og miljøpåvirkning og efterspørger miljødeklarationer på produkterne. Forretningsgrundlaget for grønne investeringer har derfor aldrig været mere solidt, fortsætter han.

Alternative investeringer

At Aalborg Portland over årene har intensiveret miljøindsatsen, afspejles også tydeligt i miljøredegørelsen for 2017, hvor virksomheden kan fremhæve en lang række investeringsprojekter, der bl.a. har ført til øgede energibesparelser og en højere ressourceeffektivitet i cementproduktionen. Investeringerne har også bidraget til, at Aalborg Portland i 2017 har opnået en ny miljøgodkendelse, og dermed opfylder EU’s miljøkrav inden for bedst tilgængelige teknik (BAT) for cementbranchen.
Det største investeringsbeløb er anvendt til færdiggørelsen af et forbedret design af de såkaldte kalcinatorer på fabrikkens største produktionslinje Ovn 87. Opgraderingen har sikret en mere stabil ovndrift og giver samtidig mulighed for yderligere at reducere udledningen af CO2 gennem en øget anvendelse af alternativt brændsel, som udgjorde mere end 44 procent af ovnens samlede brændselsenergi i 2017.
Tilsvarende er der bl.a. investeret i en optimering af kedeldriften på Ovn 79, udnyttelse af overskudsvarme fra Ovn 87 til opvarmning af Ovn 76, storskalaforsøg med hvid klinker og cementproduktion samt anvendelse af nye typer alternative råmaterialer og brændsler.

Ambitionen er, at alternative brændsler skal udgøre henholdsvis 60 og 20 procent af brændselsenergien til produktionen af grå og hvid cement, mens vi fortsat skal udvide mulighederne for at substituere naturlige råmaterialer i cementblandingen med gode alternativer, siger Michael Lundgaard Thomsen og fortsætter:
Her er vores fokus på cirkulær økonomi og indgåelse i industrielle symbioser med lokalsamfundet og andre industrier afgørende, da vi kun gennem samarbejde og nyttiggørelse af hinandens restprodukter kan øge bæredygtigheden og ressourceeffektiviteten til fælles gavn. Hvert år kommer vi tættere på vores mål, og vi oplever samtidig, at vores grønne investeringer – monetære såvel som kompetencemæssige – lønner sig både undervejs og på lang sigt.

Aalborg Portland har i 2017 nyttiggjort mere end 465.000 tons alternative råmaterialer og næsten 165.000 tons alternative brændsler i cementproduktionen. Det drejer sig bl.a. om alternative råmaterialer som flyveaske, bundaske og afsvovlingsgips fra kraftværker samt sand fra oprensning af Limfjorden. Af alternative brændsler genanvendes affald og homogene biprodukter fra industrien i form af blandt andet kød- og benmel samt tørret spildevandsslam fra Aalborg Kommune. Afgifter blokerer fremtidige investeringer Aalborg Portland har kapacitet til årligt at håndtere 700.000 tons alternative brændsler og råmaterialer, og cementvirksomheden lægger heller ikke skjul på, at der fortsat er plads til forbedringer:

Vi arbejder hele tiden på at optimere produktionen, og vi engagerer os samtidig i en lang række udviklingsog forskningsprojekter såsom Grøn Beton. Derudover arbejder vi på en lang række nye initiativer, som bl.a. omfatter opstillingen af fem nye vindmøller, udnyttelse af vores kolde kridtsø til fjernkøling af det kommende supersygehus i Aalborg samt en endnu højere udnyttelsesgrad af overskudsvarmen fra produktionen, forklarer miljø- og energichef Henriette Charlotte Nikolajsen.

Netop nyttiggørelse af overskudsvarmen fra cementproduktionen udgør en hjørnesten i Aalborg Portlands cirkulære forretningsmodel. Virksomheden dækkede i 2017 varmeforbruget for ca. 24.000 husstande i Aalborg Kommune, hvilket placerer Aalborg Portland i top to over de største leverandører af overskudsvarme i Danmark.
Aalborg Portland har dog potentiale til mere end en fordobling af leverancen af overskudsvarme, hvilket vil dække mere end 50 procent af varmeforbruget i Aalborg. Det kan opnås ved gennemførelsen af et investeringsprogram på ca. 270 millioner mio. kr. i nye overskudsvarmeanlæg, som samlet vil lede til en CO2-besparelse på over 500.000 tons CO2. Ifølge Aalborg Portland er det dog en afgørende forudsætning, at efterårets forhandlinger om rammevilkårene for overskudsvarme ikke forringer mulighederne for et fair og konkurrencedygtigt afkast af investeringerne.

Vi er stolte over løbende at investere i bæredygtig udvikling og danske arbejdspladser i industrien. Vi håber derfor, at partierne i energiforligskredsen ikke vil forringe de nuværende investeringsvilkår i levering af overskudsvarme, slutter Michael Lundgaard Thomsen.

Ud over løbende millioninvesteringer i miljøteknologi og danske arbejdspladser bidrager Aalborg Portland også hvert år med et anseeligt beløb til den danske statskasse. Virksomheden afleverede således 30 procent af sin værditilvækst på 824 mio. kroner i 2017 i form a moms, afgifter, selskabsskat og kildeskat. Samtidig udgjorde medarbejdernes løn og pension efter skat 22 procent af den samlede værditilvækst.