Pressemeddelelse

Aalborg Portland vil reducere CO2-udledning med 1,6 mio. tons i 2030

Aalborg Portland vil reducere CO2-udledning med 1,6 mio. tons i 2030

Aalborg Portland skruer markant op for klimaambitionerne med en ny køreplan, der sætter loft over udledningen i 2030. Den nye plan vil sikre CO2-reduktioner på 1,6 mio. tons i 2030 og betyder samtidig, at cement fra den danske producent får et af de laveste klimaaftryk i Europa.

Den nordjyske cementproducent Aalborg Portland tager et stort skridt i den grønne omstilling af fabrikken og vil fremover sætte et loft over, hvor meget CO2, der ryger ud af skorstenene. Det nye mål er en totaludledning på højst 600.000 tons i 2030, hvilket betyder, at der skal skæres næsten 1,6 millioner tons af CO2-udledningen.

Aalborg Portlands nye klimaplan bygger videre på den aftale, som cementproducenten indgik med regeringen i 2020 om reduktion på mindst 660.000 tons CO2 samt at arbejde videre med yderligere reduktioner frem mod 2030. Dermed løfter den nye klimaplan ambitionerne med næsten en million tons ekstra CO2-reduktioner.

 

Reduktionerne skal ske ved et skifte fra fossile brændstoffer som kul og koks til natur- og biogas og affaldsbiomasse, som f.eks. benmel og træaffald, samt udviklingen af et CCS-anlæg, der skal suge CO2 ud af skorstenene og lagre det i undergrunden.

Vi vil gerne være en del af løsningen på Danmarks klimaambitioner, og Aalborg Portland har potentialet til at blive den største enkeltstående bidragyder til den danske CO2-reduktion. Med de nye reduktionsmål, vi præsenterer i dag, så tager Aalborg Portland et stort skridt i retning af at hjælpe Danmark i mål med klimaambitionerne. Det er ingen let øvelse, men vi har en plan for at skære mere end 70 procent af vores nuværende CO2-udledning og sætte et loft over udledningerne fremover, siger Søren Holm Christensen, Adm. direktør for Aalborg Portland, og fortsætter:

 

Cement og beton er uundværligt, når vi skal bygge fremtidens Danmark. Det indgår i byggeri af alt fra broer til hospitaler og udgør bogstaveligt talt fundamentet for vindmøller. Vi kan komme langt med grønnere energikilder som biogas og biomasse, men det kan ikke lade sig gøre at fremstille cement uden CO2-udledning. Derfor er CCS-systemet helt centralt for at komme i mål med ambitionerne. Teknologien, der skal sikre implementeringen af CCS, er stadig under udvikling, og vi arbejder sammen med flere internationale partnere på at klarlægge, hvordan CCS kan installeres i vores produktion. Det vil kræve investeringer i ny teknologi, som vi ikke kan løfte alene, så derfor kommer vi til at søge støtteordninger, ligesom man har set det i andre nordiske lande.

Alle lavthængende CO2-reduktioner er allerede indregnet i tidligere klimaplaner. Eksempelvis anvender Aalborg Portland allerede i dag over 400.000 tons restprodukter i cementproduktionen, der ellers skulle komme fra nye råstoffer samt 200.000 tons biobrændsel og ikke-genanvendeligt affald årligt i stedet for fossile brændsler. Samtidig anvendes overskudsvarme fra fabrikken til at levere fjernvarme til 30.000 husstande, mens kridtsøen leverer fjernkøling til det nye supersygehus. En ekstra dansk afgift på 100 kroner oven i den europæiske CO2-afgift vil derfor udelukkende mindske det finansielle råderum for investeringer i yderligere CO2-reduktioner, så selvom Aalborg Portland bakker op om Folketingets beslutning om, at Danmark skal gå foran resten af EU, opfordrer man til, at den ekstra danske afgift vil blive indfaset over en periode, der giver råd til investeringerne i de anlæg, der skal opfange CO2.

Til gengæld vil den grønne køreplan betyde, at cement fra Aalborg Portland vil have et gennemsnitligt klimaaftryk på blot 300 kg CO2 per ton cement, hvilket vil være blandt de laveste i Europa. Og potentialet er endnu større, hvis bygherrer og offentlige indkøbere ser mod Aalborg Portlands nye cementtyper i fremtiden.

Grøn omstilling kræver netop omstilling. Udover klimavenlige brændsler og fangst af CO2, ser vi også på ændringer af selve produktet. Derfor har vi blandt andet udviklet FUTURECEM, som er en cementtype, der er lige så stærk som almindelig cement, men som udleder 30 procent mindre CO2 under fremstillingen. Det er lidt anderledes at arbejde med, men byggebranchen har været hurtige til at tage den til sig. Vi har flere typer cement med lavere klimaaftryk, og det er noget, vi fortsætter med at videreudvikle, siger Søren Holm Christensen.

 

FAKTA

Aalborg Portland CO2-emissioner

 • 2018 (baseline i aftalen med regeringen): 2.190.705 tons
 • 2021: 2.248.048 tons
 • 2022 (forventning): 2.097.000 tons
 • 2030 (mål): 600.000 tons (per tons cement: 300 kg)
 • Cementir, Aalborg Portlands ejer, er blevet tildelt en “A-” rating fra CDP, hvilket er over gennemsnittet for cement- og betonindustrien (B). Desuden er Cementir valideret af Science Based Target initiative (SBTi) for at være på linje med målene i Paris aftalen.

Sådan kommer Aalborg Portland i mål med sine klimaambitioner

 • Skifte til grønnere energikilder: Cementfremstilling kræver meget høje temperaturer, som ikke kan opnås med elektricitet. I dag anvender man kul og koks, men i fremtiden skal energien komme fra natur- og biogas samt biomasse fra affaldsprodukter som eksempelvis benmel eller trærester fra anden produktion.
 • Fangst af CO2: Når man brænder kalk for at fremstille cement, udskilles CO2 fra kalken. Derfor er CCS-teknologi, der kan opfange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden, nødvendigt for at reducere udledningerne ud over energiforbruget og afgørende for at komme i mål med klimamålsætningen.

Mulige yderligere reduktioner

 • Krav om nye cementtyper i indkøb: Langt størstedelen af den cement, der anvendes i dag, er grå cement. Men der er alternativer med mindre CO2-aftryk, som eksempelvis FUTURECEM, der er en cementtype, der udleder 30 procent mindre CO2 men har samme styrke. Hvis offentlige infrastrukturprojekter og private indkøbere i højere grad stiller krav til klimaaftrykket i cementen, vil der være potentiale for yderligere store CO2-reduktioner.
 • Opskalering af CCS-anlæg: Når brændslen til ovnene i højere grad kommer fra biogas og biomasse, vil man i princippet kunne få et negativt CO2-aftryk, hvis CCS-anlægget opfanger al den CO2, der kommer i skorstenene. Det vil dog kræve større støttepuljer, end der for nuværende er lagt op til.

 

Grøn omstilling i cementindustrien i Danmark og Norge

Norge:

 • Ingen national CO2-afgift på cementindustri.
 • 80 procents statsstøtte til investeringer i CCS-anlæg til CO2-fangst i cementfabrikken Norcem (ejet af Heidelberg).
 • 80 procents statsstøtte til den efterfølgende drift af anlægget i 10 år.
 • Staten afholder desuden alle udgifter til efterfølgende transport og lagring af CO2.

Danmark:

 • Ekstra national CO2-afgift på 100 kroner per ton CO2 oven i EU’s kvotepris på 750 kr.
 • Mulighed for at søge pulje til investering i CCS-anlæg til CO2-fangst.
 • Producenten skal selv stå for alle udgifter til efterfølgende transport og lagring af CO2.