Kridtgraven hos Aalborg Portland

Aalborg Portlands primære råmaterialer er kridt og sand. Vi har gravet kridt på samme areal i 130 år. I den tid er byen og boligerne rykket tættere på os. Dermed er støv blevet et væsentlig miljøforhold, idet det kan give anledning til støvflugt, som kan være til gene i nærområdet.

En af de væsentlige faktorer for støvdannelsen er indvinding, transport, støvflugt fra udendørs oplag samt emission ved produktion. De vejrlig forhold som temperatur, vind og luftfugtighed betyder meget for, hvor meget støv der bæres med vinden for at falde ned i nærområdet.

For at forebygge støvflugt har Aalborg Portland iværksat en række tiltag med støvforbyggende tiltag på vores gravemaskine, vanding og beplantning som generelt har medført mindre støvflugt.

Til trods for de tiltag har en række naboer de seneste år har Aalborg Portland oplevet, at støvflugten fra aktiviteterne i Rørdal Kridtgrav har påvirket naboerne. Det skyldes tre forhold:

 • Afstanden mellem Rørdal Kridtgrav og naboerne er blevet kortere.
 • Der graves på øverste front.
 • Der har været et par tørre og blæsende år med kraftige vindstød.

Støvet kan dermed bæres fra Rørdal Kridtgrav til naboerne, hvor det kan lægge sig på biler, havemøbler og andre udendørs ting.

Der er enkelte borgere, som er bekymrede for, om der er en sundhedsrisiko forbundet med kridtstøvet. Vi har derfor været i kontakt med Aalborg Universitetshospital, som afviser, at der kan være ”kroniske følger af udsættelse for kridtstøv.” På den baggrund er der ingen grund til at være bekymret over sundhedsrisikoen ved kridtstøvet.

 

Tiltag i kridtgraven

Beboelse og indvindingsområdet ligger efterhånden i kort afstand, hvorved de vejrlig forhold er meget betydende for, hvor meget kridtoverflader og afrømmet jord påvirker omgivelserne.

Gravning af kridt

Ved indvinding anvender vi en dybdegraver og en skovlhjulsmaskine. Dybdegraveren indvinder under vand uden støv herfra. Skovlhjulsmaskine anvendes på land, hvor den skræller kridt af på overfronter. I tørre perioder kan der opstå støvgener.

Derfor har vi ændret en række designmæssige forhold på skovhjulsmaskinen, så støvudviklingen begrænses mest muligt – se tiltagende herunder.

 

A. Etablering af 1 meter forhøjet kant på modtagekasserne på transportbåndet for at skærme bedre af for vinden. Er monteret juli 2019.

B. 1 meter forlængelse af eksisterende gummiafskærmning ved nedløb til udgående transportbånd i midten af maskinen. Der er monteret afskærmningen i juli 2019.

C. Overdækning over den midterste del af skovhjulsmaskinen for at reducere støv, når kridtet ”falder” ned gennem maskinen. Dette er monteret i juli 2019.

D. Etablering af støvskærm ved skovlhjulet (den del der graver). Leverandøren af maskinen har designet og konstrueret støvskærme. Disse er monteret i 2020.

E. Påsætning af en anden type skovle på skovlhjulet, der vil mindske støv under gravning. Her er vi også i kontakt med leverandøren af maskinen omkring design og konstruktion. Der er blevet arbejdet med skovltypen. Der var ikke nogen holdbar løsning, og der er i stedet arbejdet med en total-løsning med støvskærmen på skovlhjulet. Dette er foretaget i 2020.

 

Blottede overflader og afrømmet jord

For at mindske støv fra blottede overflader og afrømmet jord har vi implementeret disse tiltag:

 • Vi har asfalteret de mest benyttede veje og vander dem for at undgå, at støv hvirvler op ved transport.
 • Vi har begrænset de afrømmede arealer mest muligt og i størst muligt omfang bevaret beplantningen.
 • Der er forsøgt at så rug i terrasseanlæg, som ligger i den sydlige ende af kridtgraven. Her er også udlagt kokosnet for at hindre erosion og støvflugt fra efterbehandlingen.
 • På støjvolden mellem kridtgraven og Øster Uttrup er der beplantet læhegn med hurtigvoksende pil og poppel.
 • Desuden har vi etableret vandingsanlæg på volden og opsat vandkanon til befugtning af arealer, hvor der graves på overfronter.
 • Der er netop opsat ’byggepladshegn’ ved gravemaskinen.

 

Nabodialog

Vi ønsker et godt naboskab og har derfor igangsat disse initiativer:

 • Dialog via Nabomøde: Vi har modtaget henvendelser fra naboer efter de gennemførte tiltag i kridtgraven. Derfor fortsætter vi indsatsen, og følger op med dette nabomøde for dialog om de lokale behov.  Regionen ønsker også at oprette en dialoggruppe, så der kan komme en mere ordnet og systematisk dialog mellem os, jer og regionen.
 • Vi tilbyder vaske af biler, der er blevet snavset med støv fra kridtgraven. Du få din vaskebillet ved at udfylde formularen her.